Oblicza Koła [WRiI ASP:Gdańsk:Polska]


„Oblicza koła”
część artystyczna rozprawy doktorskiej w dyscyplinie sztuki piękne

‘The Faces of the Circle’
artistic part of the doctoral dissertation in the discipline of fine arts
zbiór 0. (eng. ‘Set 0.’)
seria 12 obiektów, 2017, FDM PLA, ok. 20 × 21 cm każdy
series of 12 objects, 2017, FDM PLA, ca. 20 × 21 cm each


Oblicza koła — zbiór 0. | Paweł Dudko


Oblicza koła — zbiór 0. | Paweł Dudko
Oblicza koła — zbiór 0.
Oblicza koła — zbiór 0.


zbiór 1. (eng. ‘Set 1.’)
cykl 11 obiektów, 2017, FDM PLA, 20 × 21 cm każdy
cycle of 11 objects, 2017, FDM PLA, 20 × 21 cm each


Oblicza koła — zbiór 1. — 2¹⁰ | Paweł Dudko


Oblicza koła — zbiór 1. — 2⁰ 


Oblicza koła — zbiór 1. — 2¹⁰ | Paweł Dudko
Oblicza koła — zbiór 1. — 2¹⁰


zbiór 2. (eng. ‘Set 2.’)
obiekt, 2017, FDM PLA, 20 × 30 × 8 cm
object, 2017, FDM PLA, 20 × 30 × 8 cm


Oblicza koła — zbiór 2. | Paweł Dudko


Oblicza koła — zbiór 2. | Paweł Dudko
Oblicza koła — zbiór 2.


[...] Zrealizowana część artystyczna rozprawy doktorskiej pt. „Oblicza koła”, która stała się przedmiotem opisu i analizy rozdziału trzeciego, jest próbą zbadania druku przestrzennego jako medium artystycznego, w oparciu o dialog cyfrowej wirtualności z rzeczywistością. Odrzucając imperatyw zasady mimesis autor przyjął wszystkie zjawiska towarzyszące procesowi powstawania obiektów, takie jak przypadek czy błąd, jako równoprawne czynniki sprawcze. Zaobserwowane zjawiska pozwoliły na dostrzeżenie wartości artystycznej powstałych obiektów. Tym samym, zrealizowany projekt staje się pretekstem do wysnucia tezy, że pozornie automatyczny i bezduszny proces urzeczywistniania cyfrowego modelu przy wykorzystaniu technologii FDM, może być źródłem obiektów, posiadających charakter artystyczny. Można również założyć w dłuższej perspektywie, 
że technologie addytywne uzyskają potencjał, aby być włączonymi do zbioru równoprawnych procesów realizacji form przestrzennych.

ze streszczenia rozprawy doktorskiej „Oblicza koła” Druk przestrzenny jako medium. Znaczenie utworu artystycznego w aspekcie wirtualnym i rzeczywistym
[...] The complete artistic part of the doctoral dissertation titled ‘The Faces of the Circle’, which became the subject of description and analysis in the third chapter, is an attempt at examining spatial printing as an artistic medium, based on the dialogue between digital virtuality and reality. By rejecting the imperative of the mimesis principle the author has accepted all phenomena accompanying the process of object creation, such as mishap or error, as equal causal factors. The observed phenomena allowed for appreciation of the artistic value of the created objects. Thus, the completed project becomes a pretext for proposing that the seemingly automatic and soulless process of realizing a digital model using FDM technology may be a source of objects of artistic qualities. It may also be proposed that, in the long term, additive technologies might potentially be regarded as an equally valid processes of creating spatial forms.

from abstract of a doctoral thesis ‘The Faces of the Circle’ Three-dimensional print as a medium. The meaning of work of art in virtual and real aspect.