Aliaż [WAR:miejsce sztuki44/FAMA 2017:Świnoujście:Polska]

Paweł Dudko, Aliaż, Wystawa WAR, miejsce sztuki44, FAMA 2017, Świnoujście

Aliaż
instalacja/obiekt, 2017, ekstrudery, elektroniczny układ sterujący, PLA, sklejka

Alloy
installation/object, 2017, extruders, electronic driver, PLA, plywood

[scroll down for description in English]


Paweł Dudko, Aliaż, Wystawa WAR, miejsce sztuki44, FAMA 2017, ŚwinoujścieAliaż jest kontynuacją rozważań dotyczących druku przestrzennego, w którym następuje dekonstrukcja procesu. Finalny obiekt, oparty na podstawach technologii i wykorzystujący jej elementy składowe, całkowicie traci swoje znaczenie funkcjonalne.

Z praktycznego urządzenia [drukarki FDM] zostają wyodrębnione i umieszczone naprzeciw siebie jedynie dwa elementy służące ekstruzji materiału. Z procesu wyeliminowano sterowanie pozycją, a przebieg narastania struktury oparty jest na zmiennych czynnikach fizycznych. Brak bezpośredniej kontroli nad ruchem głowic oraz ich sztywne przytwierdzenie do ścian obiektu eliminują budowanie ściśle określonej formy. Sterowanie ogranicza się do zapewnienia najbardziej podstawowych funkcji, tj. utrzymywania właściwej temperatury głowicy i wymuszenia ruchu silnika. Na ostateczny kształt, tempo, wariacje i wielkość elementów wpływa szereg czynników: od materiału, przez wahania temperatury głowicy, po niedoskonałości i odkształcenia konstrukcji.

Paweł Dudko, Aliaż, Wystawa WAR, miejsce sztuki44, FAMA 2017, Świnoujście

Sam proces przebiega przy akompaniamencie dźwięków silników krokowych, obracające się wały emitują ciche tykanie, przywodzące na myśl dialog prowadzony przez maszyny. Wrażenie to potęguje obserwacja ekstrudowanego materiału, którego cienkie włókna mieszają się ze sobą, zawijają, sklejają, aby na koniec pod własnym ciężarem opaść na podstawę platformy. Wówczas narastanie zaczyna się od nowa.

Na platformie nabudowuje się przestrzenna struktura, złożona z wielu luźno ułożonych 
na sobie elementów. Nieregularne, organiczne formy są porządkowane przez proste, zdecydowanie cieńsze włókna, będące efektem rozciągania opadającego materiału. Wyczuwalny jest potencjał do dalszego wzrostu. Kompozycja otwiera się we wszystkich kierunkach, wywołując skojarzenia z biologiczną formą – grzybnią, komórką czy rośliną. Zdecydowanie kontrastuje z minimalistycznym, geometrycznym, technicznym kontekstem, w jakim powstaje.

Paweł Dudko, Aliaż, Wystawa WAR, miejsce sztuki44, FAMA 2017, Świnoujście

Aliaż (eng. Alloy) is a continuation of the deliberations on three-dimensional print, in which a deconstruction of the process takes place. The final object, based on the basics of the technology and using its compound elements, entirely loses its functional meaning.

Paweł Dudko, Aliaż, Wystawa WAR, miejsce sztuki44, FAMA 2017, Świnoujście

Only the two elements used for extruding material are extracted from the device [FDM printer] and posed opposite each other. Controlling the position was eliminated from the process, and the structure increase is based on variable physical factors. The lack of direct control over the movement of the print heads and their rigid attachment to the walls of the object eliminate the possibility of creating a strictly determined form. Control is limited to the most basic of functions, i.e. maintaining the proper temperature of the printing head and inducing the movement of the motor. The final shape, pace, variation and size of the elements are influenced by many factors: starting with the material, through fluctuations in the printing head temperature, to imperfections and deformities of the construction.

Paweł Dudko, Aliaż, Wystawa WAR, miejsce sztuki44, FAMA 2017, Świnoujście

The process itself is accompanied by the sounds of stepper motors, the faint ticking of revolving cylinders, reminiscent of a dialogue between the machines. This impression is magnified by the observation of the extruded material, whose thin fibres intertwine, twist, glue together in order to collapse under their own weight to the base of the platform. At this moment the increment process begins anew.

Paweł Dudko, Aliaż, Wystawa WAR, miejsce sztuki44, FAMA 2017, Świnoujście

A three-dimensional structure is being formed on the platform, consisting of many loosely stacked elements. The irregular, organic forms are being ordered by simple, definitely thinner fibres, being the effect of the stretching of the collapsing material. The potential for further growth can be felt. The composition opens up in all directions, evoking similarities to a biological form – a spawn, a cell or a plant. It strongly contrasts with the minimalistic, geometrical, technical context in which it is being created.

Paweł Dudko, Aliaż, Wystawa WAR, miejsce sztuki44, FAMA 2017, Świnoujście


Premierowa prezentacja podczas wystawy "WAR" w Galerii Sztuki Współczesnej miejsce sztuki44 (kurator ms44: Andrzej Pawełczyk), na 47. Międzynarodowym Kampusie Artystycznym FAMA, Świnoujście 2017.