1/1000 [Polska: Zbąszyń]


1/1000

Photographs present the inhabitant of the building. The exhibition takes place through special projectors enabling extremely short (1/1000 second) image exposure, only at the moment of the camera flash release. This way, the human eye can register an event, but will not be able to accurately read the image. Watching it in its entirety will be allowed only by an appropriate place to photograph with flash, when the viewer's camera registers a projected image.
The project is an attempt to remove images from the real world and make it virtual by using extremely short (almost subliminal) real time exposure. In a way, as if to create a parallel reality, almost identical, but containing a value that is accompanied by the appearance of the interference of these two worlds.
Minimal impact on location, whether at the moment of collecting of the material as well as during the exposure. Despite the negligible impact on the appearance of the selected area, made ​​its full discovery - X-ray of the building, showing its "organism" and its purpose - the people.

Installation realised during on X International Art Meeting EXPERYMENT 2010 in Zbąszyń, Poland.
EXPERYMENT Event's official site.


1/1000

Fotografie prezentują jednego mieszkańca danego budynku. Ekspozycja odbywa się dzięki specjalnym projektorom, umożliwiającym ekstremalnie krótką (1/1000 sekundy) prezentację obrazu, tylko w momencie wyzwolenia błysku lampy aparatu fotograficznego. W ten sposób ludzkie oko zarejestruje zdarzenie, ale nie będzie w stanie precyzyjnie odczytać obrazu. Obejrzenie go w całości umożliwi dopiero sfotografowanie odpowiedniego miejsca z flashem, gdy aparat widza zarejestruje projektowany obraz.
Projekt to próba usunięcia obrazu ze świata rzeczywistego i zwirtualizowania go, poprzez doprowadzenie do ekstremalnie krótkiego (wręcz podprogowego) czasu realnej ekspozycji. W pewien sposób tworzenie jakby równoległej rzeczywistości, niemal identycznej, a jednak zawierającej wartość, której pojawieniu się towarzyszy przecięcie obu tych światów.
Minimalna ingerencja w miejsce, zarówno w momencie gromadzenia materiału, jak i podczas ekspozycji. Pomimo znikomego wpływu na wygląd wybranej przestrzeni, dokonuje się jej całkowite odkrycie – prześwietlenie budynku, ukazanie jego „organizmu" i celu istnienia – mieszkańców.

Praca zrealizowana na X Międzynarodowych Spotkaniach Artystycznych EXPERYMENT 2010 w Zbąszyniu.
Oficjalna strona EXPERYMENTu.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz