(Nie)zbędne [10. Multi.Art:Kalisz:Polska]


(Nie)zbędne 
obiekt, 2016, 10×10×15 cm: druk 3D (PLA)

(Un)necessary
object, 2016, 10×10×15 cm: 3D print (PLA)
[scroll down for description in English]Obiekt powstał jako wynik obserwacji technologii druku trójwymiarowego. Ciągi liczb i algorytmy stały się jedynie wskazówkami dla jego fizycznej reprezentacji. Przyjęta jako założenie niedokładność narzędzia, niejednorodność materiału oraz cały szereg czynników zewnętrznych powodują, że to, co wydawać się mogło możliwą do powielenia informacją, w rzeczywistości stanowi jednostkową i niepowtarzalną formę.

Podobnie, jak w przypadku innych procesów technologicznych (np. odlewnictwa), tak i tu pojawiają się, niechciane w obiekcie finalnym, ale konieczne ze względów technologicznych, elementy. Zazwyczaj usuwane przez twórcę, ujawniają naturę procesu i stanowią jego czytelny zapis. Cienkie włókna są śladem ruchu głowicy drukującej. Jednocześnie ich zagęszczenie i multiplikacja staje się podstawowym budulcem przestrzeni.The object was created as a result of observation of 3D printing technology. Sequences of numbers and algorithms have only become guidelines for its physical representation. Expected tool inaccuracy, non-uniformity of the material and a number of external factors make, what might seem possible to duplicate information, in fact, an individual and unique form.

Similarly, as in the case of other processes (eg. casting), so here appear elements, unwanted in the final object, but necessary due to technological reasons. Usually removed by the author, they reveal the nature of the process and constitute its clear record. Thin threads are traces of the print-head movement. At the same time their multiplication and density become the basic building material of space.

fot. P. Dudko
fot. P. Dudko

Praca prezentowana na wystawie "X" podczas 10. Multi Art Festival w Kaliszu, 2016.